We bust dust.

Damm är ett ständigt närvarande problem. Det är överallt – och att försöka städa upp det känns som en meningslös uppgift. Det är ännu mer ett problem i miljöer där mer damm uppstår från bearbetningsmaterial eller platser där kritiska uppgifter kan motverkas av de små dammpartiklarna. Dessutom kan allergier och astma förvärras av damm och kvalster, vilket minskar anställdas produktivitet på grund av frånvaro. Bra då att AeraMax Professional luftrenare effektivt eliminerar damm i fyra steg.

Här är bara några av platserna dä AeraMax Professional tar bort damm:

Tandvårdslaboratorier

Grinding appliances kicks up silica dust into the air of dental labs—and the suction devices attached to grinding machines can only pick up so much. That means even the best outfitted lab is a cloudy, hazy—and dangerous—environment. But leading dental labs use AeraMax Professional units to eliminate this dust, making for healthier and happier employees.

Borrar och slipar producerar kiseldamm i luften som tandläkare andas. Det betyder att även det bäst utrustade laboratoriet kan vara en farlig miljö. Men ledande tandvårdslaboratorier använder AeraMax Professional för att eliminera detta damm, vilket ger friskare och gladare anställda.

Serverrum

Servers need to run cool—and dust-free. Unfortunately, many HVAC solutions aren’t equipped to handle dust that can compromise delicate circuitry. What’s more, the belts in HVAC systems fray, actually producing more dust. AeraMax Professional air purifiers tackle dust using auto-sensing technology—knowing when to activate to rid the environment of harmful pollutants.

Servrar måste hållas svala och dammfria. Tyvärr är många HVAC-lösningar inte utrustade för att hantera damm som kan äventyra känsliga kretsar. Dessutom kan HVAC-system faktiskt producera mer damm. AeraMax Professional luftrenare hanterar damm med hjälp av automatisk avkänningsteknik – de vet när de ska aktiveras för att befria miljön från skadliga föroreningar.

Renrum

Clean rooms offer near-sterile environments for mission-critical tasks—but access points to the clean rooms are often left without air purification, relying on the clean room technology to deal with any dust being brought in via clothing or shoes. By using AeraMax Professional air purifiers in adjacent areas, clean room operators can reduce the workload on clean room filters, extending the life of equipment and ensuring dust is eliminated outside the clean room.

Renrum erbjuder nästan sterila miljöer för uppdragskritiska uppgifter – men in och utgångar lämnas ofta utan luftrening, och förlitar sig på renrumstekniken för att hantera damm som kommer in via kläder eller skor. Genom att använda AeraMax Professional luftrenare i angränsande områden kan renrumsoperatörer minska belastningen på filter och förlänga livslängden på utrustningen och se till att damm elimineras utanför renrummet.

Det man ser, det tror man på.

Learn how others tackled dust, making indoor environments healthier, more productive and more profitable. Se hur andra hanterade damm och gjorde inomhusmiljöer friskare, mer produktiva och mer lönsamma.

Behövs det mer bevis?

Ladda ner fallstudier och rapporter som talar för att använda AeraMax Professional.