Säkerhet

Fellowes har åtagit sig att upprätthålla högsta etiska normer i sin affärsverksamhet och strävar efter att samla in, använda och lämna ut personuppgifter på ett sätt som är förenligt med lagstiftningen i de länder där man bedriver verksamhet. Denna Safe Harbor-sekretesspolicy anger de sekretessprinciper som Fellowes följer med avseende på personlig konsumentinformation som överförs från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (vilket inkluderar de tjugosju medlemsländerna i Europeiska unionen (EU) samt Island, Liechtenstein och Norge) och från Schweiz till USA.

SAFE HARBOR

USA:s Department of Commerce och Europeiska kommissionen har enats om en uppsättning principer för dataskydd (“Safe Harbor-principerna”) och vanliga frågor (kollektivt “USA och EU Safe Harbor Framework”) för att göra det möjligt för amerikanska företag att tillfredsställa kravet enligt EU:s lagar som ger ett adekvat skydd ges när personuppgifter överförs från EU till USA. EEA har också erkänt att USA-EU Safe Harbor Framework ger adekvat dataskydd. USA:s Department of Commerce och Federal Data Protection och Information Commissioner i Schweiz har enats om en liknande, men separat uppsättning principer för dataskydd och vanliga frågor och svar (kollektivt “Safe Harbor Framework för USA och Schweiz”) för att göra det möjligt för amerikanska företag att tillfredsställa kravet enligt Schweiz lagar som ger ett adekvat skydd när personuppgifter överförs från Schweiz till USA. I överensstämmelse med sitt åtagande att skydda den personliga integriteten, följer Fellowes USA:s–EU:s och och US-schweiziska Safe Harbor-sekretessprinciper.

OMFATTNING

Denna Safe Harbor-sekretesspolicy (“Policyn”) gäller för all personlig information från konsumenter genom Fellowes i USA från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och från Schweiz, i alla format, inklusive elektroniskt, på papper eller verbalt.

DEFINITIONER

För tillämpningen av denna policy skall följande definitioner gälla:

Om du går vidare till en webbsida som innehåller inbäddat innehåll, till exempel från YouTube, kan cookies skickas till dig från dessa webbplatser. Vi kontrollerar inte inställningen av dessa cookies, så vi föreslår att du kontrollerar tredje parts webbplatser för mer information om deras cookies och hur man hanterar dem.

“Agent” innebär en tredje part som samlar in eller använder personuppgifter i enlighet med instruktioner från, och enbart för, Fellowes eller som Fellowes lämnar ut personuppgifter till på uppdrag av Fellowes.

“Fellowes” betyder Fellowes, Inc., dess efterträdare, dotterbolag, divisioner och grupper i USA.

“Personuppgifter”: innebär all information som identifierar eller används av eller på uppdrag av Fellowes för att identifiera en individ. Personuppgifter omfattar inte information som är kodad eller anonymiserad eller allmänt tillgänglig information som inte har kombinerats med icke-offentliga personuppgifter.

“Känsliga personuppgifter” innebär personuppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, eller, i fråga om individens hälsa. Dessutom kommer Fellowes att som känsliga personuppgifter behandla all information som mottagits från en tredje part, när denna tredje part behandlar och identifierar information som känslig.

SEKRETESSPRINCIPER

Sekretessprinciperna i denna policy baseras på Safe Harbor-principerna.

OBS: Där Fellowes samlar in personuppgifter direkt från individer inom EEA eller Schweiz, kommer man att informera vederbörande om syftet med insamlingen och användning av personuppgifter och de val och medel, som Fellowes, i förekommande fall, erbjuder individer för att begränsa användning och utlämnande av deras personuppgifter. Detta kommer att meddelas på ett klart och tydligt språk när individer först tillfrågas om att lämna personuppgifter till Fellowes, eller så snart som möjligt därefter, och under alla omständigheter innan Fellowes använder eller offentliggör denna information för andra ändamål än det för vilket det ursprungligen var avsett för, eller lämnar ut uppgifter till en tredje part som inte är en agent.

Där Fellowes får personlig information från sina dotterbolag, filialer eller andra enheter inom EES eller Schweiz, kommer man att använda och lämna ut sådan information i enlighet med de meddelanden som tillhandahålls av sådana enheter och de val som gjorts av personer som dessa personuppgifter avser.

VAL: För personuppgifter, kommer Fellowes erbjuda individer möjligheten att välja (opt-in) om deras personuppgifter (a) skall lämnas ut till en tredje part som inte är en agent, eller (b) skall användas i ett annat syfte än det som det ursprungligen samlades in för eller senare godkändes av individen för.

För känsliga personuppgifter, kommer Fellowes ge individer möjlighet att tacka ja till och uttryckligen ge samtycke till (opt-in) utlämnande av informationen till en tredje part som inte är en agent eller använda informationen i ett annat syfte än för vilket syfte det ursprungligen samlades in eller senare godkändes för av individen.

Fellowes förser personer med lämpliga medel för att kunna göra sina val.

DATAINTEGRITET: Fellowes kommer endast att använda personuppgifter på ett sätt som är förenligt med de ändamål för vilka de samlades in eller senare godkändes av individen för. Fellowes kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att personlig information är relevant för den avsedda användningen, korrekt, fullständig och aktuell.

ÅTKOMST OCH KORRIGERING: På begäran kommer Fellowes att kunna ge ut de personuppgifter som man har om dem. Dessutom kommer Fellowes att ge möjlighet att korrigera, ändra eller ta bort information om personer som visat sig vara felaktig eller ofullständig.

SÄKERHET: Fellowes kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda de personuppgifter man har i sin ägo från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

UPPRÄTTHÅLLANDE: Fellowes kommer att genomföra revisioner av sina relevanta sekretessmetoder för att kontrollera efterlevnaden av denna policy. Om Fellowes upptäcker att en anställd avsiktligt bryter mot denna policy kommer disciplinära åtgärder att vidtas, det kan till och med handla om uppsägning.

LÖSNING AV TVIST: Eventuella frågor eller funderingar kring användning eller utlämnande av personuppgifter bör riktas till Fellowes chefsjurist på nedanstående adress. Fellowes kommer att undersöka och försöka lösa klagomål och tvister om användning och utlämnande av personuppgifter i enlighet med principerna i denna policy. För klagomål som inte kan lösas mellan Fellowes och den klagande, har Fellowes gått med på att delta i tvistlösningsförfaranden av Europeiska unionens dataskyddsmyndigheter i enlighet med Safe Harbor-principerna, samt att samarbeta och följa Federal Data Protection och Information Commissioner i Schweiz.

BEGRANSNINGAR I TILLAMPNINGEN AV PRINCIPER

Fellowes kan komma att begränsa fasthållandet av dessa Safe Harbor-principer (a) i den utsträckning som det krävs eller tillåts enligt lag eller juridisk process, t.ex. att svara på eller undersöka en legal eller etisk skyldighet eller begäran eller i enlighet med domstolsbeslut, stämningar, utfrågning eller liknande direktiv som bär laga kraft; och (b) i den utsträckning som uttryckligen tillåts av en tillämplig lag, regel eller reglering.

INTERNETSEKRETESS

Fellowes ser Internet och användningen av andra tekniker som värdefulla verktyg för att kommunicera och interagera med konsumenterna. Fellowes inser vikten av att upprätthålla sekretessen för information som samlas in på nätet och har skapat en särskild sekretesspolicy som reglerar behandling av personuppgifter som samlas in via webbplatser som man hanterar. När det gäller personuppgifter som överförs från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz till USA, är sekretesspolicyn underordnad denna policy. Men sekretesspolicy återspeglar också ytterligare rättsliga krav och standarder som utvecklas med avseende på Internetsekretess. Fellowes sekretesspolicy för Internet kan hittas här.

Kontaktinformation

Frågor eller kommentarer angående denna policy bör skickas per post på följande sätt:

Fellowes, Inc.
General Counsel
1789 Norwood,
Itasca, IL 60143 USA

ÄNDRINGAR I DENNA SAFE HARBOR-SEKRETESSPOLICY

Denna policy kan ändras från tid till annan, i överensstämmelse med kraven i Safe Harbor-principerna. Ett meddelande kommer att publiceras på Fellowes webbsida när någon viktig ändring görs i Safe Harbor-sekretesspolicyn.