Lättflyktiga organiska ämnen (VOC)

Tag hand om VOC:er.

De flesta flyktiga organiska föreningar, VOC, som förekommer i inomhusluft, är att betrakta som luktande irritanter. I de koncentrationsnivåer som uppmäts inomhus är det främst lukt, sensorisk irritation i ögon och övre luftvägar, samt upplevelse av dålig luftkvalitet som kan orsakas av VOC. Även huvudvärk, trötthet, illamående och koncentrationsstörningar har rapporterats.Men nu kan du eliminera dem från inomhusluften, med hjälp av AeraMax Professional. Dess unika äkta HEPA-filtreringssystem tar effektivt bort VOC från inomhusluften. Här är bara några av platserna som AeraMax Professional kan ta bort VOC från:

 

Renoveringsområden

Ombyggnader och renoviringar

New construction taking place indoors often involves harsh chemical adhesives and solvents. An AeraMax Professional stand unit is a portable solution to removing up to 99.97% of airborne contaminants, like VOCs, from construction areas.

Byggnation inomhus involverar ofta kemiska lim och lösningsmedel. En AeraMax Professionalär en lösning för att ta bort upp till 99,97% av luftburna föroreningar, som VOC, från byggnadsområden.

Nya kontor

Nya kontor

New furniture, desks and even carpeting give off VOCs. So, that “new office smell” is anything but—it’s air filled with harmful chemicals. Luckily there’s an AeraMax Professional unit to fit almost any sized room

Nya möbler, skrivbord och till och med mattor avger VOC. Så den “nya kontorslukten” är inte så fräsch – det är luft fylld med skadliga kemikalier. Lyckligtvis finns det en AeraMax Professional som passar nästan alla rumsstorlekar

Badrum

Toaletter

Masking odors in restrooms with air fresheners or cloying sprays just doesn’t cut it. These chemicals rely on VOCs to do the job, and can irritate respiratory systems. Good thing an AeraMax Professional air purifier can remove VOCs from indoor air and trap odors, too, making it the perfect solution to bathroom woes.

Att maskera dålig lukt i toaletter med luftfräschare eller sprayer är ingen lösning. Dessa kemikalier är beroende av VOC för att göra jobbet och kan irritera andningsorganen. Bra att en AeraMax Professional luftrenare kan ta bort VOC från inomhusluft och fånga lukt också, vilket gör den till den perfekta lösningen på badrumsproblem.

Understanding how to get rid of odors

On-Demand Webinars

On-demand Webinars

Learn more about cleaning for health and removing harsh chemicals from indoor spaces with our self-paced, on-demand seminars.

Det man ser, det tror man på.

Se hur andra eliminerade VOC från inomhusutrymmen, vilket gör en hälsosammare miljö.

Behövs det mer bevis?

Ladda ner våra fallstudier som talar för AeraMax Professional.