Polityka Safe Harbor

Fellowes ma obowiązek przestrzegania najwyższych norm etycznych w swoich praktykach biznesowych i robi wszystko, aby zbierane i przekazywane dane osobowe przetwarzać w sposób zgodny z prawem krajów, w których prowadzi działalność. Polityka Safe Harbor ustanawia zasady prywatności, które Fellowes przestrzega odnośnie danych osobowych przekazywanych z Europejskiej Strefy Gospodarczej (EEA) (która obejmuje 27 krajów członkowskich z Unii Europejskiej (EU) plus Islandia, Liechtenstein i Norwegia) i ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych.

POLITYKA SAFE HARBOR

Amerykańskie Ministerstwo Handlu i Komisja Europejska uzgodniły zestaw zasad ochrony (“Zasady Polityki Prywatności Safe Harbor”) i często zadawanych pytań (łącznie “U.S.-EU Safe Harbor Framework”) w celu umożliwienia spółkom amerykańskim spełnienia wymagań prawa UE, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych przekazywanych z UE do USA. EEA uznała również “U.S.-EU Safe Harbor Framework” jako wystarczające zabezpieczenie danych. Amerykańskie Ministerstwo Handlu i Szwajcarska Federalna Komisja ds. Ochrony Danych i Informacji uzgodniły podobne, ale odrębne zasady ochrony danych i często zadawanych pytań (łącznie “U.S.-Swiss Safe Harbor Framework”) w celu umożliwienia spółkom amerykańskim spełnienia wymagań prawa szwajcarskiego, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych przekazywanych ze Szwajcarii do USA. Zgodnie ze swoim zobowiązaniem do ochrony danych osobowych, Fellowes spełnia zasady ochrony prywatności na linii USA – UE oraz USA – Szwajcaria zgodnie z zasadami Polityki Safe Harbor (Safe Harbor Privacy Principles).

ZAKRES STOSOWALNOŚCI

Polityka Safe Harbor (“Polityka”) dotyczy wszystkich informacji osobowych otrzymanych od klientów Fellowes w Stanach Zjednoczonych z Europejskiej Strefy Gospodarczej i ze Szwajcarii, w każdym formacie, w tym elektronicznym, papierowym lub słownym.

DEFINICJE

Dla celów niniejszej Polityki stosuje się następujące definicje:
Jeśli korzystasz ze strony internetowej, która zawiera osadzoną treść, na przykład filmy z YouTube, możesz przesyłać ciasteczka z takich stron. Nie kontrolujemy ustawień tych ciasteczek, więc sugerujemy sprawdzenie stron podmiotów trzecich w celu uzyskania dodatkowych informacji o ich ciasteczkach i sposobach nimi zarządzania.
“Agent” oznacza stronę trzecią, która zbiera informacje osobowe na polecenie Fellowes i wyłącznie dla Fellowes, lub której Fellowes ujawnia dane osobowe do korzystania w imieniu Fellowes.
“Fellowes” oznacza Fellowes, Inc., jej następców, spółki zależne, oddziały i grupy w Stanach Zjednoczonych.
“Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje lub zbiór informacji, które są używane przez Fellowes lub w imieniu Fellowes w celu identyfikacji osób. Dane osobowe nie obejmują informacji zakodowanych lub ukrytych lub dostępnych publicznie, które nie były powiązane z niepublicznymi danymi osobowymi.
“Wrażliwe dane osobowe” oznaczają dane osobowe, które ujawniają rasę, pochodzenie etniczne, opinie polityczne, religię, przekonania lub członkostwo w związkach zawodowych lub dane dotyczące zdrowia. Dodatkowo Fellowes będzie traktował wszelkie informacje pozyskane od stron trzecich jak wrażliwe dane osobowe, jeśli podmioty te traktują te dane jako wrażliwe.

ZASADY PRYWATNOŚCI

Zasady prywatności w niniejszej Polityce opierają się na Politykę Safe Harbor.
UWAGA: W przypadku, gdy Fellowes zbiera dane osobowe bezpośrednio od osób prywatnych w EEA lub w Szwajcarii, poinformuje ich o celach, dla jakich zbiera i wykorzystuje ich dane osobowe i o opcjach i środkach, o ile występują, jakie Fellowes oferuje osobom prywatnym w celu ograniczenia korzystania i ujawniania informacji osobowych o nich. Zawiadomienia będą przekazywane jasnym i zrozumiałym językiem, a osoby prywatne najpierw poproszone zostaną o zgodę na przekazanie ich danych osobowych do Fellowes tak szybko jak to możliwe, i zanim Fellowes wykorzysta lub ujawni te informacje w innym celu, niż ten, dla którego początkowo te informacje były pozyskane, lub zanim przekaże je stronie trzeciej.
W przypadku, gdy Fellowes otrzyma dane osobowe od jednostek zależnych, lub innych jednostek w EEA lub w Szwajcarii, wykorzysta i ujawni takie dane zgodnie z uwagami podanymi przez takie podmioty i zgodnie z wyborem osób, których dotyczą te dane osobowe.
WYBÓR: Odnośnie danych osobowych, Fellowes umożliwia osobom prywatnym wybór opcji czy ich dane osobowe mają być (a) ujawnione stronie trzeciej lub (b) wykorzystane w innym celu, niż cel, dla którego początkowo były zbierane lub autoryzowane przez taką osobę.
Odnośnie wrażliwych danych osobowych, Fellowes umożliwia osobom prywatnym wybór opcji wydania lub odmowy zgody na ujawnienie danych stronie trzeciej, która nie jest pośrednikiem lub wykorzystanie danych w innym celu, niż cel, dla którego początkowo były zbierane lub autoryzowane przez taką osobę.
Fellowes zapewnia mechanizmy, które umożliwią podejmowanie wyborów.

INTEGRALNOŚĆ DANYCH: Fellowes wykorzysta dane osobowe tylko w sposób, który spełnia cele, dla których dane te zostały zebrane lub autoryzowane przez taką osobę. Fellowes podejmie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że dane osobowe są odpowiednie do celu, prawidłowe, kompletne i aktualne.

DOSTĘP I PRAWIDŁOWOŚĆ: Na żądanie, Fellowes przyzna osobom prywatnym dostęp do danych osobowych, które przechowuje. Dodatkowo, Fellowes podejmie kroki, aby umożliwić poszczególnym osobom zmianę, poprawę lub usunięcie danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

BEZPIECZEŃSTWO: Fellowes podejmie odpowiednie środki ostrożności, aby chronić dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

UPRAWOMOCNIENIE: Fellowes przeprowadzi audyt zgodności stosowania odpowiednich praktyk prywatności w celu zweryfikowania stosowania niniejszej Polityki. Każdy pracownik, który według Fellowes samowolnie łamie zasady tej Polityki będzie poddany procedurom dyscyplinarnym, w tym zwolnieniu z pracy.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW: Wszelkie pytania lub kwestie odnośnie korzystania lub ujawniania danych osobowych powinny być kierowane do Generalnego Doradcy Fellowes, na adres podany poniżej. Fellowes rozpocznie śledztwo i podejmie próby rozwiązania sporów odnośnie używania i ujawniania informacji osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce. Odnoście sporów, których nie można rozwiązać pomiędzy Fellowes, a skarżącym, Fellowes zgadza się uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów Europejskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z zasadami Polityki Safe Harbor, a także do współpracy i postępowania zgodnie ze Szwajcarską Komisją Federalną Ochrony Danych.

OGRANICZENIA

Stosowanie przez Fellowes zasad Polityki Safe Harbor może być ograniczone (a) w stopniu wymaganym lub dozwolonym przez prawo lub procesy prawne, takie jak odpowiedzi lub dochodzenia obowiązków prawnych lub etycznych lub żądań zgodnie z nakazami sądowymi, subpoenami, zapytaniami lub podobnymi dyrektywami mającymi moc prawną; oraz (b) w stopniu wyraźnie dozwolonym przez prawo właściwe, zasady lub przepisy.

PRYWATNOŚĆ

Fellowes postrzega Internet i stosowanie innych technologii jako cenne narzędzia komunikacji i interakcji z klientami. Fellowes dostrzega wagę utrzymania prywatności informacji zebranych online i stworzył szczególną Politykę Prywatności określającą zarządzanie danymi osobowymi zbieranymi na stronach, którymi zarządza. Odnośnie danych osobowych, które są przekazywane z Europejskiej Strefy Gospodarczej lub Szwajcarii do USA, Polityka Prywatności podlega tej Polityce. Polityka Prywatności odzwierciedla także dodatkowe wymagania prawne i standardy odnośnie prywatności w sieci Internet. Polityka Prywatności Fellowes jest dostępna tutaj

Kontakt

Pytania lub komentarze odnośnie niniejszej Polityki należy składać listownie na adres:
FELLOWES, Inc.
General Counsel
1789 Norwood
Itasca, IL 60143 USA

ZMIANY W POLITYCE SAFE HARBOR

Niniejsza Polityka może być zmieniana okresowo, zgodnie z wymaganiami zasad prywatności Safe Harbor. Zawsze, gdy dojdzie do istotnych zmian w Polityce Safe Harbor, Fellowes zamieści te informacje na swojej stronie internetowej.