Regulamin

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WARUNKI UŻYTKOWANIA PRZED UŻYCIEM I PRZED DALSZĄ LEKTURĄ TEGO SERWISU.  Korzystając z tego serwisu, potwierdzasz znajomość zasad i warunków użytkowania przedstawionych niżej. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie korzystaj z tego serwisu. Fellowes może zmienić niniejsze warunki użytkowania w każdym czasie uaktualniając dane, a twoje korzystanie z tej strony po takich zmianach oznacza akceptację nowych warunków. Proszę sprawdzać regularnie niniejsze warunki użytkowania.
Niniejsza strona internetowa jest serwisem bezpłatnym oferowanym przez Fellowes, Inc. (“Fellowes,” “my,” lub “nas”). Pytania dotyczące tego Serwisu lub jego działania należy kierować do osób wymienionych na końcu tych warunków.
W związku z przeglądaniem i używaniem tego serwisu możesz tymczasowo pobrać jedną kopię materiałów zamieszczonych w tym serwisie na jeden komputer, tylko do OSOBISTEGO, NIEKOMERCYJNEGO wykorzystania. Z wyjątkiem zastrzeżeń podanych w innych miejscach serwisu, redystrybucja, retransmisja, ponowna publikacja lub jakiekolwiek inne korzystanie z treści serwisu bez wcześniejszej pisemnej zgody Fellowes i właściciela praw autorskich, od którego pochodzi licencja, jest wyraźnie zabronione. Wnioski o taką zgodę należy składać na webmaster@fellowes.com. Wszystkie prawa nie przyznane w sposób jasny na niniejszej stronie internetowej są zastrzeżone. Pobieranie wszelkich informacji, treści lub obrazków z serwisu nie oznacza przeniesienia jakichkolwiek praw lub własności takich informacji, treści lub zdjęć na użytkownika i takie informacje, treść lub obrazki mogą być wykorzystanie wyłącznie zgodnie z tymi warunkami korzystania. Nie można kopiować, ani archiwizować żadnych części, ani materiałów zawartych na tej stronie internetowej na żadnym serwerze ani komputerze bez pisemnej zgody Fellowes.

Treść i odnośniki

Ta strona internetowa zawiera linki do stron Internetowych podmiotów trzecich na wyłączną odpowiedzialność tychże niezależnych podmiotów trzecich i można z nich korzystać na własne ryzyko. Fellowes nie ma kontroli nad treścią, ani polityką stron internetowych podmiotów trzecich i nie odpowiadamy (i w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności) za treść, poprawność, czy rzetelność jakichkolwiek stron internetowych, których odnośniki znajdują się na tej stronie internetowej. Osoby, które wybierają dostęp do informacji na takich stronach internetowych (w tym informacji uzyskanych z danego odnośnika) ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność takich informacji z właściwym prawem.
Jeśli chcesz dodać swój odnośnik do tej strony, skontaktuj się webmaster@fellowes.com przed stworzeniem odnośnika, tak, aby można było wcześniej przejrzeć stronę. Fellowes nie pozwala na nieautoryzowane korzystanie ze swoich logo, znaków handlowych lub innych danych graficznych w celu tworzenia odnośników. Teksty do linków podlegają wcześniejszej akceptacji.

Treści użytkownika

Fellowes ceni wiadomości od swoich klientów; nie przyjmujemy jednak, ani nie rozważamy kreatywnych pomysłów, sugestii lub innych materiałów związanych z produktami, usługami lub marketingiem, chyba, że wyraźnie ich zażądamy. W związku z tym prosimy o nie nadsyłanie żadnych oryginalnych materiałów takich jak pomysły lub sugestie na temat produktów. Wszystko, cokolwiek oferujesz nam na tej stronie (“ujawnienia”), w tym e-maile do Fellowes lub komunikaty w interaktywnej części strony, uznaje się za własność Fellowes. Wszelkie takie “ujawnienia” umieszcza się BEZ ZASADY POUFNOŚCI i bez obowiązku z naszej strony do zachowania takich informacji w tajemnicy. Fellowes może wykorzystać, w każdym celu, wszelkie “ujawnienia”, bez ograniczeń publikacji, w tym produkty i produkty marketingowe z wykorzystaniem takich informacji. Niniejszym użytkownik ZWALNIA Fellowes z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej w związku z użyciem, modyfikacją, sprzedażą lub ujawnieniem wszelkich “ujawnień”. Wstawiając lub inaczej dostarczając “ujawnienie” na tej stronie lub do Fellowes, niniejszym przyznajesz Fellowes, w stopniu, w którym jesteś uprawniony, nieograniczone, stałe prawa do ponownego użytkowania, redystrybucji, modyfikacji i tworzenia prac pochodnych z takiego “ujawnienia” w każdym celu, we wszystkich mediach bez wynagrodzenia i gwarantujesz, że zrzekasz się wszystkich “praw moralnych” do takich materiałów.

Produkty i usługi

Pobieranie oprogramowania ze strony nie upoważnia cię do dowolnego nim rozporządzania, w tym rozporządzania żadnymi plikami, danymi i obrazkami wbudowanych w oprogramowanie lub z nim powiązanymi. Twoje użytkowanie oprogramowania jest zgodne jedynie z umową licencyjną, która jest częścią oprogramowania, możliwą do pobrania wraz z oprogramowaniem. Oprogramowanie Fellowes lub właściciela praw do oprogramowania jest dostępne na tej stronie. Oprogramowania nie można kopiować, rozprowadzać, ani umieszczać na jakimkolwiek serwerze do ponownej dystrybucji. Nie można sprzedawać, dekompilować, demontować lub w inny sposób przetwarzać oprogramowania.
Opis lub odniesienia do produktów stron trzecich, usługi lub publikacje na tej stronie (w tym wszelkie opisy lub odniesienia przez hyperlink) nie oznacza wspierania tego produktu, usługi lub publikacji przez Fellowes.

Brak zapewnień lub gwarancji

Fellowes nie składa oświadczeń, ani nie daje gwarancji, że strona jest wolna od wad, wirusów lub innych szkodliwych czynników. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, lub straty, jakie mogą wynikać z hakowania lub infiltracji tego serwisu lub systemów komputerowych Fellowes. PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPOWIEDNIĄ OCHRONĘ I WSPARCIE DANYCH I/LUB WYPOSAŻENIA UŻYTEGO W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM SERWISEM I ZGADZASZ SIĘ CHRONIĆ FELLOWES PRZED WSZELKIMI POZWAMI, ROSZCZENIAMI W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY, W TYM ROSZCZENAIMI ZA UTRATĘ DANYCH, OPÓŹNIENIA W PRACY LUB UTRATĘ KORZYŚCI W WYNIKU KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW LUB TREŚCI Z TEGO SERWISU.
Strony w tym Serwisie mogą zawierać nieprawidłowości techniczne, przeterminowane informacje lub błędy typograficzne. W stopniu dozwolonym przez właściwe prawo i z wyjątkiem wyraźnej gwarancji za produkty, podanej w tym Serwisie, SERWIS TEN JEST DOSTĘPNY W OBECNYM STANIE. FELLOWS NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, ANI DOMNIEMANYCH, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU LUB WARTOŚCI RYNKOWEJ I W ŻADEN SPOSÓB NIE GWARANTUJE JAKOŚCI, TREŚCI DANYCH, WARTOŚCI ARTYSTYCZNEJ ANI ZGODNOŚCI INFORMACJI Z PRAWEM ODNOŚNIE TREŚCI, TOWARÓW LUB USŁUG, OTRZYMANYCH, ZAKUPIONYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH W TYM SERWISIE. NIE GWARANTUJEMY, ŻE TEN SERWIS JEST WOLNY OD BŁĘDÓW, ANI, ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE. PRAWO WŁAŚCIWE NIE MOŻE POZWALAĆ NA WYJĄTKI, LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM W PRZYPADKU NIEDBALSTWA, FELLOWES NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚI ZA CELOWE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY LUB STRATY ZYSKÓW, KTÓRE WYNIKAJĄ Z DYSTRYBUCJI LUB UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA TREŚCI LUB MATERIAŁÓW W TYM SERWISIE, NAWET, JEŚLI ZOSTANIEMY ZAWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. PRAWO WŁAŚCIWE NIE MOŻE POZWALAĆ NA OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB PRZYPADKOWYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB SZKÓD WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FELLOWES WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZYSTKIE SZKODY, STRATY I DZIAŁANIA (KONTRAKTOWE, CZYNY NIEDOZWOLONE) NIE PRZEKROCZY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA KWOTY ZA DOSTĘP DO SERWISU.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Fellowes kontroluje i zarządza serwisem ze swojej siedziby w stanie Illinois w USA. O ile nie postanowiono inaczej, materiały i treść w tym serwisie istnieją wyłącznie w celu promowania produktów i usług w Illinois i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Informacje publikowane w tym serwisie mogą zawierać odniesienia do produktów, programów i usług, które nie są publikowane, ani dostępne w twoim kraju lub regionie.
Nie składamy zapewnień, że takie informacje, produkty, programy lub usługi podawane w tym serwisie są legalne, dostępne lub odpowiednie w twoim kraju lub regionie. Warunki użytkowania podlegają przepisom prawa stanu Illinois, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. Użytkownik i Fellowes nieodwołalnie zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów Illinois w związku z wszelkimi działaniami związanymi z tymi warunkami użytkowania lub ich przedmiotem. Użytkownik i Fellowes zrzekają się wszelkich zastrzeżeń z tytułu braku danej jurysdykcji, miejsca zamieszkania, miejsca lub forum non conveniens w przypadku takich działań prawnych.

Znaki handlowe i prawo autorskie

Żadne postanowienia niniejszego serwisu nie będą rozumiane jako nakładanie jakichkolwiek licencji w związku z wizerunkiem produktu, grafiką lub inną własnością intelektualną, w tym wszelkie prawa dotyczące znaków handlowych lub praw własności Fellowes lub strony trzeciej, przez estoppel, domniemanie niewinności lub inne. Wszystkie marki i nazwy są własnością odpowiednich właścicieli.
O ile nie postanowiono inaczej, Fellowes jest właścicielem wszystkich znaków handlowych w tym serwisie, zarejestrowanych lub nie. Wszystkie zarejestrowane znaki handlowe zostały zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki (i innych odpowiednich jurysdykcjach).

Rozłączność postanowień

W przypadku, gdy którekolwiek z tych postanowień okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub w jakikolwiek sposób niewykonalne, wówczas to postanowienie uznaje się za odrębne od pozostałych postanowień i nie wpłynie ono na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki użytkowania stanowią całość postanowień związanych z korzystaniem z serwisu i są nadrzędne wobec wcześniejszych, kolidujących lub dodatkowych postanowień. Szczególne obszary lub strony w tym serwisie mogą zawierać dodatkowe lub inne warunki związane z użytkowaniem serwisu lub prawa i obowiązki użytkownika lub Fellowes. W przypadku konfliktu między takimi postanowieniami i zasadami, takie dodatkowe warunki będą nadrzędne.
Wszelki nieuprawniony dostęp, modyfikacje lub zmiany w jakichkolwiek informacjach lub wszelka ingerencja w dostęp lub dostępność do serwisu jest wyraźnie zabroniona. Fellowes zastrzega sobie wszystkie dostępne mu prawa i środki zaradcze, przy czym klauzula ta nie oznacza w żadnym stopniu zniesienia, ani ograniczenia jakichkolwiek innych praw przysługujących Fellowes.
O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie materiały zawarte w tym serwisie są zastrzeżone © Copyright 2005 Fellowes, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Adres do korespondencji
Fellowes, Inc.
1789 Norwood Avenue
Itasca, Illinois U.S.A. 60143
z dopiskiem: “webmaster”
tel. 1-800-955-0959
e-mail: webmaster@fellowes.com