Användarvillkor

VÄNLIGEN LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER ELLER GÅR IN PÅ SIDORNA PÅ DENNA WEBBPLATS Genom att använda eller gå in på denna webbplats ger du din bekräftelse och godkänner villkoren och användningsvillkoren som anges nedan. Om du inte accepterar dessa användarvillkor ska du inte använda denna webbplats. Fellowes kan ändra dessa användarvillkor när som helst genom att uppdatera dem, och om du använder den efter en sådan förändring betyder det att du accepterar de ändrade villkoren. Kontrollera regelbundet om villkoren har ändrats.

Denna webbplats är en kostnadsfri tjänst som tillhandahålls av Fellowes, Inc. (“Fellowes”, “vi” eller “oss”). Frågor angående denna webbplats eller dess funktion bör riktas till de kontaktpunkter som anges i slutet av dessa användarvillkor.

I samband med att du läser och använder denna webbplats, har du rätt att tillfälligt ladda ner en kopia av material som publiceras på webbplatsen till en enda dator för PERSONLIGT, ICKE-KOMMERSIELLT BRUK endast. Om inte annat särskilt anges någon annanstans på denna webbplats, är omfördelning, återutsändning, återpublicering eller kommersiellt utnyttjande av innehållet i denna webbplats uttryckligen förbjudet utan skriftligt medgivande från Fellowes och eventuella upphovsrättsägare från vilka vi har fått tillstånd. Begäran om sådant tillstånd skickas till webmaster@fellowes.com. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls. Nedladdning av information, innehåll eller bilder från denna webbplats överför inte någon rätt eller något ägande av sådan information, innehåll eller bilder till er, och sådan information, innehåll eller bilder får endast användas i enlighet med dessa användarvillkor. Du får inte avspegla eller arkivera någon del av denna webbplats eller något material som finns på denna webbplats på en server eller dator utan skriftligt tillstånd från Fellowes.

Innehåll och länkar

Denna webbplats innehåller länkar till webbplatser till tredje part. Dessa tredje parter är helt ansvariga för dessa, och användning därav sker helt på egen risk. Fellowes har ingen kontroll över innehåll eller policy på sådana tredje parters-webbplatser, och vi är inte ansvariga för (och ska under inga omständigheter vara ansvariga för) innehållet, korrektheten eller tillförlitligheten på alla webbplatser som är länkade till denna webbplats. De som väljer åtkomst av information från denna webbplats (inklusive information som erhållits genom någon länk) är ensam ansvarig för att säkerställa att sådan information är i enlighet med tillämplig lag.

Om du vill länka till denna webbplats, ska du kontakta webmaster@fellowes.com innan du skapar en länk så att webbplatsen kan förhandsgranskas. Fellowes tillåter inte obehörig användning av dess logotyper, varumärken eller annan grafik för att skapa länkar. Textlänkar kommer att tillåtas efter godkännande.

Användarinnehåll

Fellowes vill gärna ha kontakt med sina kunder. Men vi accepterar eller överväger inte kreativa idéer, förslag eller annat material med anknytning till produkter, tjänster eller marknadsföring om vi inte speciellt har begärt det. Du ska därför inte skicka kreativa alster i original som produktidéer eller förslag. Allt du avslöja eller erbjuda oss genom denna webbplats (“Yppande”), inklusive e-post till Fellowes eller inlägg på interaktiva delar av denna webbplats, anses och ska tillhöra Fellowes. Allt sådant “Yppande” TILLHANDAHÅLLS PÅ EN ICKE-KONFIDENTIELL BASIS utan någon skyldighet från vår sida att hålla sådan information hemlig. Fellowes får använda, I vilket syfte som helst, allt “Yppande”, inklusive men ej begränsat till publicering, eller utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av sådan information. Du FRITAR härmed Fellowes från allt ansvar enligt någon juridisk teori i samband med användning, modifiering, försäljning eller offentliggörande av något “Yppande”. Genom att ladda upp eller på annat sätt tillhandahålla “Yppande” till denna webbplats eller Fellowes, ger du härmed Fellowes, i den mån du behåller alla rättigheter, obegränsad, evig rätt att återanvända, omfördela, modifiera och skapa härledda verk från sådant yppande för alla ändamål och i alla media utan ersättning, och du garanterar att du har avstått från alla “moraliska rättigheter” i uppladdat material.

Produkter och tjänster

Nedladdning av programvara från denna webbplats ger dig inte äganderätt till sådan programvara, inklusive filer, data och bilder som ingår i eller är associerade med programvaran. Din användning av sådan programvara skall endast ske i enlighet med licensavtalet som medföljer programmet eller presenteras vid nedladdningen av sådan programvara. Fellowes eller dess ägare innehar upphovsrätten för programvaran som finns på denna webbplats. Programvaran får inte kopieras, omfördelas eller placeras på en server för vidare distribution. Du får inte sälja, modifiera, dekompilera, ta isär, eller på annat sätt bakåtkompilera programvaran.

En beskrivning eller referens till en extern produkt, tjänst eller publicering på denna webbplats (inklusive beskrivning eller referens via hyperlänk) innebär inte godkännande av Fellowes av denna produkt, tjänst eller publikation.

Inga garantier

Fellowes ger inga garantier för att denna webbplats är fri från defekter, virus eller andra skadliga komponenter. Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå till följd av hackning eller infiltrering av denna webbplats eller Fellowes datorsystem. DU HA SJÄLV ANSVAR FÖR ADEKVAT SKYDD OCH SÄKERHETSKOPIERING AV DATA OCH/ELLER UTRUSTNING SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED DENNA WEBBPLATS OCH DU SAMTYCKER TILL ATT HÅLLA FELLOWES SKADESLÖSA , OCH DU FÖRPLIKTAR DIG ATT INTE STÄMMA OSS FÖR, NÅGOT KRAV BASERAT PÅ ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE KRAV PÅ FÖRLORADE DATA, ARBETSFÖRSENINGAR ELLER UTEBLIVEN VINST TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV MATERIAL ELLER INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS.

Sidorna på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter, gammal information och tryckfel. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, och med undantag för eventuell uttrycklig produktgaranti på denna webbplats, TILLHANDAHÅLLS DENNA WEBBPLATS “SOM DEN ÄR”. FELLOWES GER INGEN SOM HELST GARANTI, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON GARANTI OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER SÄLJBARHET, INTE HELLER GARANTERAS KVALITETEN PÅ NÅGOT SÄTT, ELLER DATAINNEHÅLL, KONSTNÄRLIGT VÄRDE, ELLER LAGLIGHETEN I INFORMATION, INNEHÅLL, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM ÖVERFÖRS, KÖPS, ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRS TILLGÄNGLIG ELLER KAN ERHÅLLAS ENLIGT DENNA WEBBPLATS. VI GARANTERAR INTE ATT DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS. GÄLLANDE LAGSTIFTNING KANSKE INTE TILLÅTER UNDANTAG FRÅN GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET, SKA FELLOWES VARA ANSVARIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER UTEBLIVEN VINST TILL FÖLJD AV DISTRIBUTION ELLER ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, INNEHÅLL ELLER MATERIAL PÅ DENNA WEBBPLATS, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. GÄLLANDE LAG TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG FRÅN ANSVAR ELLER SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FELLOWES TOTALA ANSVAR FÖR SKADOR, FÖRLUSTER, OCH ORSAKER TILL ÅTGÄRDER (VARE SIG I KONTRAKT, GENOM KRÄNKNING ELLER PÅ ANNAT SÄTT) ÖVERSKRIDA DET BELOPP SOM DU, I FÖREKOMMANDE FALL BETALAT, FÖR ATT BESÖKA DENNA WEBBPLATS.

Jurisdiktion och tillämplig lag

Fellowes kontrollerar och hanterar denna webbplats från sina anläggningar i delstaten Illinois. Om inget annat anges, presenteras materialet och innehållet på denna webbplats enbart för att marknadsföra produkter och tjänster i Illinois och USA. Information som publiceras på denna webbplats kan innehålla hänvisningar till produkter, program och tjänster som inte marknadsförs eller finns tillgängliga i ditt land eller region.

Vi gör inga utfästelser om att information, produkter, program eller tjänster som presenteras på denna webbplats är lagliga, tillgängliga eller lämpliga i ditt land eller region. Dessa användarvillkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Illinois, utan att påverka principer i lagkonflikter. Du och Fellowes samtycker oåterkalleligen till den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Illinois i samband med alla åtgärder som uppstår ur eller i samband med dessa användarvillkor eller ämnet. Du och Fellowes avstår från invändning som grundar sig på brist på personlig jurisdiktion, bostadsort , felaktig plats eller “forum non conveniens” i en sådan åtgärd.

Varumärken och upphovsrätt

Ingenting på denna webbplats skall tolkas som överföring av licens under produktbilder, grafik eller andra immateriella rättigheter, inklusive rätt i form av Fellowes varumärke eller upphovsrätt, eller någon tredje part, antingen genom hinder (estoppel), underförstått eller på annat sätt. Alla märken och namn tillhör sina respektive ägare.

Om inget annat anges, är Fellowes ägare till samtliga varumärken och servicemärken på denna webbplats, registrerade eller inte. Alla registrerade varumärken är registrerade i USA (och andra tillämpliga jurisdiktioner).

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska anses olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses avskiljbar från övriga användarvillkor och ska inte påverka giltigheten och genomförbarheten av återstående bestämmelser.

Allmänt

Dessa användarvillkor utgör hela överenskommelsen om användningen av denna webbplats och har företräde framför all tidigare eller samtidig, motstridig eller ytterligare kommunikation. Specifika områden eller sidor på denna webbplats kan innehålla ytterligare eller andra villkor i samband med användningen av webbplatsen eller rättigheter eller skyldigheter av dig eller Fellowes. I händelse av en konflikt mellan sådana villkor och dessa användarvillkor, ska dessa särskilda villkor vara styrande.

Obehörig åtkomst, modifiering eller ändring av information eller intrång i tillgängligheten eller åtkomligheten till denna webbplats är strängt förbjudet. Fellowes förbehåller sig alla juridiska rättigheter och möjligheter man har och denna friskrivningsklausul ska inte på något sätt anses vara en begränsning eller ett upphävande av andra rättigheter Fellowes kan ha.

Om inget annat anges, är allt material på denna webbplats © Copyright 2005 Fellowes, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Kontaktinformation
Fellowes, Inc.
1789 Norwood Avenue
Itasca, Illinois U.S.A. 60143
Attention: Webmaster
Phone: 1-800-955-0959
Email: webmaster@fellowes.com