Vanliga Frågor Och Svar

Har du frågor om AeraMax Professional? Se “Vanliga frågor och svar” nedan för att få svar på de vanligaste frågorna, eller kontakta oss.

Kan AeraMax Pro fånga SARS-Cov-2 (viruset som orsakar Covid-19?)

Ja! Våra Fellowes AeraMax Pro AM3 & AM4 luftrenare visades, genom oberoende laboratorietester, vara effektiva för att eliminera aerosoliserade koncentrationer av SARS-CoV-2 med 99,9999 % redan vid endast ett luftpassage genom luftrenaren.

Dessutom nådde AeraMax Pro luftrenare 99,99 % minskning av ett luftburet surrogat av Coronavirus 229E i en 20m3 testkammare inom 1 timme efter drift i ett separat test.

Dessutom är, AeraMax Pro luftrenare:

 • Också certifierade för att vara effektiva för att minska luftburna koncentrationer av influensa A(H1N1) i en testkammare, och nå 99,9 % luftburen virusreduktion inom de första 35 minuterna av drift
 • Alla våra maskiner certifierade för att fånga upp 99,97 % av föroreningarna vid 0,3 mikron
 • Våra AeraMax Pro AM3 och AM4 H13 True HEPA-filter fångar upp minst 99,95 % av föroreningarna vid 0,1 mikron, testade enligt EN1822-standarder.
Vår inomhusluft kontrolleras många gånger varje år och kvalitén är bra. Varför skulle vi behöva AeraMax Professional?

Även de renaste anläggningar kan ha flera områden som är källor till ständig förorening. Överallt där människor samlas, kan luftburna föroreningar genereras – och olyckligtvis delas. Det är områden som toaletter, klassrum, väntrum, vårdmiljöer, barnomsorg och daghem, kafeterior, gemensamma rum och kontorsområden med mycket människor.

Många av dessa områden, såsom toaletter och kaféer, kan också vara konstanta källor till lukt.

Hur mycket energi förbrukar dessa system?

Förutsatt att systemen är igång 10 timmar per dag, 365 dagar om året (faktisk körtid blir sannolikt mindre), är den beräknade årliga energiförbrukningen för varje enhet följande:

 • AMIII:s genomsnittliga uppskattade årliga energiförbrukningen är 98,55 kWh. Om kostnaden är 80öre per kWh, blir den beräknade årskostnaden för elektricitet, per enhet, 78 kronor.
 • AMIV:s genomsnittliga uppskattade årliga energiförbrukningen är 159,87 kWh. Om kostnaden är 80 öre per kWh, blir den beräknade årskostnaden för elektricitet, per enhet, 128 kronor.
 • Den faktiska kostnaden för strömförbrukning varierar beroende på användning och den faktiska kostnaden per kWh

Enheterna är dessutom “intelligenta” eftersom de använder sensorer för att själv reglera sina inställningar beroende på hur många som vistas i rummet och tillståndet. Detta bidrar till att optimera luftreningens prestanda och energieffektivitet.

Hur hög är ljudstyrkan?

Både AMIII och AMIV har 5 inställningar. Ljudnivån (dB) varierar mellan de olika inställningarna. För AMIII är nivåerna 38, 41, 48, 52 och 67. Ljudnivåerna (dB) för AMIV är 42, 44, 51, 53 och 68.

Som referens kan nämnas att många handtorkars ljudtrycksnivå överskrider 100 (dB), med ett genomsnitt runt 80+ (dB). AeraMax Professional kan ställas in på “tyst läge” och körs vid eller under den omgivande ljudnivån i rummet där den är installerad.

Hur ofta behöver filtren bytas ut?

Indikatorn för filterbyte signalerar när det är dags att byta ut ett eller flera HEPA-filter och eller kolfilter. Bytesperioden varierar beroende på driftstimmar och luftkvalitet. Under normala driftsförhållanden, beräknas filtrets livslängd vara följande:

 • 50 mm HEPA-filter: 2 år
 • Kolfilter med för-filter: 6 månader
 • 50 mm kolfilter: 12–18 månader
 • Hybridfilter: 12 månader

Tänk på att det ursprungliga HEPA-filtret, som levereras med enheten, bör bytas ut efter 12 månader.

Kan jag använda ett filter av något annat märke än AeraMax Professional?

Nej, EnviroSmart™ sensorteknik i en AeraMax Professional tar hänsyn till vilken typ av filter som sitter i enheten för att optimera prestandan. Det är endast certifierade AeraMax Professional-filter som kan avkännas genom sensortekniken. Enheten fungerar inte om dess sensorer inte kan upptäcka den information som finns i certifierade AeraMax Professional-filter.

På vilket sätt bidrar PlasmaTRUE™ bipolära joniserare till att rena luften?

PlasmaTRUE ™ bipolära joniserare producerar kluster av positiva och negativa (bipolära) joner. Dessa laddade joner sprids i luften, och ger luftburna partiklar elektriskt laddning, så att de fastnar på närliggande ytor och på varandra, och stabiliseras snabbare. Genom att ladda och skapa kluster av luftburna partiklar, förbättras avlägsnande genom filtrering. Dessutom reagerar jonerna med syre och vattenånga i luften för att skapa fria radikaler. De fria radikalerna kan i sin tur skapa kemiska förändringar.

De skadar mikroorganismer (t.ex. bakterier, virus och mögel) och bryter ner lukter och flyktiga organiska föreningar.

KÄLLA: “Indoor Air Purification Technologies that Allow Reduced Outdoor Air Intake Rates While Maintaining Acceptable Levels of Indoor Air Quality” Cecilia Arzbaecher och Patricia Hurtado, Global Energy Partners, LLC Ammi Amarnath, Electric Power Research Institute

Skapar PlasmaTRUE ™ bipolära joniserare ozon?

Alla luftrenare, samt många andra produkter (datorer, bildskärmar, kopiatorer, takfläktar m.m.) har en normal “ozonbiprodukt”. En acceptabel nivå av ozonbiprodukt har angetts i Code of Federal Regulations (CFR) på maximalt 50 delar per miljard (ppb = parts per billion). Alla luftrenare måste godkännas av Underwriter Laboratories (UL) 867*.

I juli 2013 genomförde Underwriter Laboratories UL 867 testprocedurer för att bestämma nivån av ozonbiprodukter i PlasmaTRUE™ bipolära joniserare som används i luftrenaren AeraMax Professional. Den högsta nivån av ozongenerering som observerats under testet var 4,0 ppb (acceptabel nivå för ozon är upp till 50,0 ppb).
Följande referens kan nämnas. Environmental Protection Agency har utvecklat ett luftkvalitetsindex för ozon som vägledning åt statliga och lokala luftkvalitetsprognosmakare vid utfärdandet av prognoser för luftkvalitet. Nivåerna är:

0 – 50 ppb:             Bra

51 – 100 ppb:          Medelbra

101 – 150 ppb:        Ohälsosamt för känsliga grupper

151 – 200 ppb:        Ohälsosamt

201 – 300 ppb:       Mycket ohälsosamt

Städer som Houston, Texas City och Los Angeles, kan ha index på 80 till 100 ppb vid olika tider på året.

PlasmaTRUE™-funktionen kan stängas av.

* Denna standard för acceptabla nivåer av ozonbiprodukter finns i avsnitt 21:801.415 i Code of Federal Regulations (CFR) och Underwriters Laboratory (UL) standard 867.

Hur ofta bör jag köra systemet och vid vilken inställning?

Systemen har intelligenta sensorer som automatiskt justerar enhetens inställningar för att optimera prestanda och energieffektivitet. Du kan helt enkelt välja mellan två primära lägen så sköter enheterna övervakningen:

Normalt läge:

 • Snabbrening initieras när det finns människor och/eller starka lukter i rummet. Enheten går sedan ned i energisparläge tills sensorerna känner av människor/eller lukter.
 • Vid användning i toaletter, kaféer, uppehållsrum och omklädningsrum där man vill ha snabb rening och luktabsorption, när det finns människor där.

Tyst läge:

 • Enheten körs vid eller under den omgivande ljudnivån när det finns människor i rummet. När rummet töms, initieras snabb rening som sedan sänks till energisparläge tills sensorerna känner av att där finns människor och/eller lukt.
 • Detta läge rekommenderas när system har installerats i klassrum, på arbetsplatser/gemensamma utrymmen, konferensrum, kontor och andra mötesplatser där snabb rening är önskvärd när det inte finns människor i rummet.

Man kan också stänga av den funktionen. Läs bruksanvisningen för mer information.

Varför är AeraMax Professional bättre lämpad för offentliga och gemensamma utrymmen i förhållande till andra luftrenare?

AeraMax Professional har patenterad sensorteknik som automatiskt justerar enheten baserat på förhållanden i rummet för att optimera rening och energieffektivisering. Ingen övervakning av personal krävs.

Systemen har dessutom en konstruktion som skyddar mot vandalisering. Det går inte att komma åt kontroller och filter utan att låsa upp enheten. Reningsfiltren, kåpan, motor, och balanserad fläkt håller alla kommersiell kvalitet för att uppnå de stränga regler som gäller för offentliga och gemensamma utrymmen.

Kan jag använda AeraMax Professional luftrenare för att hantera radongasnivåer?

Även om filtret med aktivt kol i enheten kan adsorbera många gaser är styrsystem för luftkvalitet inte utformade för, eller är avsedda för att användas för, eller minska radon i en anläggning. Kontakta en radonexpert.

Jag har mögel, kan AeraMax Professional hantera det?

Inte mögelkällan. Kontakta en mögelexpert. AeraMax Professional använder sig emellertid av ett högeffektivt luftpartikelfilter (HEPA) som fångar upp luftburna bakterier och allergener, inklusive mögelsporer som dras in i systemet.

Finns det några kliniska studier som visar effektiviteten i den här lösningen?

Nej, men Fellowes påvisar effektiviteten i AeraMax Professional på många sätt. Laboratorietester och kliniska studier är alternativ som undersöks.

Vad är skillnaden mellan adsorption och absorption?

Absorption är den process där en vätska löses av en vätska eller ett fast ämne (absorbent). Adsorption är den process där atomer, joner eller molekyler från ett ämne (gas, vätska eller upplöst fast substans) vidhäftar en yta av adsorbenten. Vid användning av “absorption” kan man säga att något rör sig inuti ett objekt. Men vid “adsorption”, bildar något ett skikt på ytan av ett föremål.

Filter med aktivt kol adsorberar lukter och lättflyktiga organiska föreningar.

Läs mer: Skillnaden mellan adsorption och absorption.

Vilka installationslägen rekommenderas?

Om du installerar en AeraMax Professional i en cirkulationskrets:

För rum med minst 2,75 m till innertaket:

 • Hög installation: se till att överdelen av enheten befinner sig 21 cm nedanför taket. I detta läge, cirkulerar luftflödet effektivt och filtren kan bytas ut.
 • Låg installation: se till att underdelen av enheten (framkanten) är vid eller under 0,7 m från golvet.

För rum med mindre än 2,75 m till innertaket:

 • Hög installation: enheter måste installeras så att de är minst 21 cm från innertaket, så det blir ett luftflöde och filter kan bytas ut.
 • Låg installation: se till att underdelen av enheten (framkanten) är vid eller under 0,7 m från golvet.
Kan AeraMax Professional monteras i innertaket?

Enheter har utformats för att väggmonteras i en position där förorenad luft kan dras bort från människor i rummet och renad luft levereras i andningszonen. Takmonterade enheter kan faktiskt sprida koncentrerade föroreningar genom att dra upp dem i andningszonen, och i hela rummet.

Vilken rengöring och vilket underhåll krävs för AeraMax Professional?

Indikatorlampan för filterbyte på enhetens kontrollpanel kommer att informera dig när det är dags att byta filter.

 • Rengör den yttre kåpan vid behov genom att torka av den med en torr, mjuk trasa
 • Använd en varm, fuktig trasa vid fläckar
 • Använd inte flyktiga vätskor som bensen och tinner och inte heller skurpulver, eftersom det kan skada enhetens yta
 • Rengör insugs- och avgasventilerna genom att torka med en torr, mjuk trasa

Läs bruksanvisningen för mer information om underhåll.

Hur ska smutsiga filter kasseras?

Vid byte av filter: placera det använda filtret/filtren direkt i en plastpåse och förslut den ordentligt innan den kastas i det vanliga avfallet

Vad händer om vi redan har ett ventilationssystem som tar hand om bakterier?

AeraMax Professional kontrollerar, förutom bakterier, konstant källor till lukt genom ett kolfilter med aktivt kol. Detta gör den idealisk för placering på toaletter, i matsalar, pausrum och områden där rengöringsmedel förvaras. Systemen återcirkulerar dessutom luften i rummet, och späder ut koncentrationer av luftburna föroreningar betydligt. Denna cirkulation bidrar också till att balansera rumstemperaturen.

Hur ser den optimala placeringen av en AeraMax Professional ut?

Enheter bör installeras så nära föroreningskällan som möjligt, så förorenad luft kan dras in direkt i filtreringssystemet. Genom att placera enheten nära innertaket (det måste alltid vara 21 cm mellan enheten och taket) kan enhetens kraftfulla utblåsning cirkulera renad luft i hela rummet. Se “Computational Fluid Dynamics”-simuleringar om du vill veta mer.

Kommer en fristående luftkonditionering att störa effekten av AeraMax Professional?

Alla enheter som skapar ett starkt luftflöde, t.ex. en luftkonditionering, handtork, fläkt och ventilationssystem, kan förändra projektionen av den renade luften som kommer från enheten, samt att luft dras in i systemet. Luftflödet kan också förändras genom skåp, skiljeväggar, bås, inredning, halvväggar och andra fysiska hinder och allt detta bör beaktas när man bestämmer sig för installationsplats.

Which size should I suggest if I have a 400 sq. ft. room?

Både AM III och AM IV kan användas på ett effektivt sätt, beroende på vilken typ av rum det är. Till toaletter, lunchrum och rum med högre nivåer av föroreningar bör man välja AM IV, vilket ger högre flödeshastigheter. Konferensrum, lobbyrum och andra rum som inte används så ofta, och som är mindre förorenade kan skötas effektivt med lägre flödeshastigheter genom AM III.

För att uppskatta vilken täckning som behövs, ska man dividera enhetens lufttillförselhastighet per timme med det totala antalet kubikfot (ca 0,03 kubikmeter) i rummet. Helst ska rummets luft bytas ut 5 gånger eller flera per timme.

AM-III har t.ex. en  lufttillförselhastighet per timme på 13 200 kubikfot (220 cfm x 60), för AM IV är det 26 400 (440 cfm x 60).

Slutligen kan flera enheter användas i samma utrymme för att öka täckningen.

Mer maskinuppgifter finns här.

Finns det andra konkurrenter eller liknande luftrenare på marknaden.

Vi känner inte till att det finns några självreglerande luftrenare som utformats speciellt för delade och offentliga utrymmen, som kan rena luft med hjälp av HEPA och filtrering med aktivt kol och bipolär jonisering.

Vilka funktioner på AeraMax Professional är patentsökta?

Sensorteknologin EnviroSmart™:

 • För sin förmåga att reglera fläkthastigheten och reglera systemets luftflöde baserat på förhållandena i rummet.
 • Identifierar den typ av AeraMax Professional-filter som är installerat i enheten och kan justera motor-/fläkthastigheten för att upprätthålla konsekventa luftflöden.
 • För förmåga att sätta enheten i standby-läge för att minska energi och förlänga livet på filter.
Var är enheterna och filtren tillverkade?

Enheterna tillverkas av Fellowes Office Products (Suzhou) Co., Ltd i Kina, ett helägt utländskt företag. Filter och filtermedia levereras av externa tillverkare.

På vilket sätt skiljer sig produkten från filter i befintliga ventilationssystem idag?

AeraMax Professional är utformat för att komplettera ventilationssystem genom att filtrera luft vid källan till föroreningen. De flesta ventilationssystem använder dessutom inte HEPA-filtrering, som fångar luftburna föroreningar så små som 0,3 mikroner inklusive virus, bakterier och andra luftburna föroreningar. Ventilationssystemet kanske inte har filter med aktivt kol för att avlägsna lukter och flyktiga organiska föreningar, eller bipolära joniserare för att minska luftburna föroreningar.

Hur stänger jag av EnviroSmart™-tekniken?
var _ac = {}; // _ac.value = '19.99'; // Optioneel: voeg waarde toe aan conversies. // _ac.order_id = 'ABC123'; // Voeg je eigen order-id toe voor rapportage (optioneel) _ac.product = '123456'; // Webmaster: vervang op de productpagina 123456 door het product id. (function(d, t) { var a = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; a.async = a.src = '//pixel.adcrowd.com/smartpixel/ddd1df443471e3abe89933f20d08116a.js'; s.parentNode.insertBefore(a, s); }(document, 'script')); _linkedin_partner_id = "3722697"; window._linkedin_data_partner_ids = window._linkedin_data_partner_ids || []; window._linkedin_data_partner_ids.push(_linkedin_partner_id); (function(l) { if (!l){window.lintrk = function(a,b){window.lintrk.q.push([a,b])}; window.lintrk.q=[]} var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; var b = document.createElement("script"); b.type = "text/javascript";b.async = true; b.src = "https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js"; s.parentNode.insertBefore(b, s);})(window.lintrk);